کارخانه (۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰):  ۰۲۱۹۱۳۰۸۱۵۰

پیگیری سفارشات – خانم غریب زاده (۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰) ۰۹۹۲.۷۷۶.۰۱۱۷

مشاوره تخصصی (۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰) ۰۹۱۲.۰۸۷.۹۷۲۸

لطفا جهت پیگیری وضعیت ارسال سفارشات شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ با واحد ارسال سفارشات نوین باکس با شماره ۰۹۹۲.۷۷۶.۰۱۱۷ تماس بگیرید .

شماره کارخانه : ۹۱۳۰۸۱۵۰-۰۲۱

شماره مدیریت : ۰۹۱۲.۰۸۷.۹۷۲۸

ورود